Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Η στολή του Γιώργη Σκουρτανιώτη

Φωτογραφία από τον κον Γκικάκη (τον ευχαριστούμε)
Γράφει ο κος Γκικάκης για την φωτογραφία:
25η Μαρτίου 1956, παρέλαση στον Ωρωπό. 
"Η συγκεκριμένη φουστανέλα (καθώς και η υπόλοιπη ενδυμασία) ανήκε στον οπλαρχηγό του 1821, Γιώργη Σκουρτανιώτη. Είχα την μεγάλη τύχη και τιμή να μου την παραχωρήσει η αείμνηση θεία Αντριάνα Σκουρτανιώτη, για να κρατήσω την σημαία στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 1956

Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΗ 1825 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ


Η εφημερίδα της κυβέρνησης από το Ναύπλιο στις 11 Νοέμβρη 1825 που ενημερώνει για την μάχη του Μαυροματίου και τον θάνατο του Σκουρτανιώτη και των λοιπών μαχητών.
Η εφημερίδα θέτει την μάχη στις 3 ή 4 του μηνός Νοεμβρίου και όχι στις 26 Οκτωβρίου. Επίσης μιλάει για αριθμό μαχητών 45. H εφημερίδα γράφει ακριβώς για το συμβάν:

''Κατά την 3ην του ενεστώτος μηνός, εξήλθον εκ του φρουρίου της Ευβοίας οι Τούρκοι και υπήγαν εις τα πεδιάδας της Λειβαδίας, πλην δεν έκαμαν καμμίαν ζημίαν. Επιστρέφοντες δε εκείθεν, εννοήθησαν υπό των ημετέρων των υπό τον Σκουρτανιώτη και λοιπούς, και εκτυπήθησαν εις Μαυρομάτι, εν ω οι ημέτεροι ήσον 45 μόνον, και οι εχθροί υπέρ τους 400. Και εάν επρόφθανε εν καιρώ εις τους ημετέρους βοήθεια, οι εχθροί ήθελαν λάβει περισσοτέραν βλάβην παρ΄όσην έλαβον. Αλλ' ηναγκάσθησαν τέλος οι ημέτεροι, να ενδώσωσι εις τον πολυάριθμον εχθρόν και αφού επολέμησαν ηρωϊκώς, ολίγοι προς πολλούς, εφονεύθησαν σχεδόν όλοι. Επρόφθασε μετά ταύτα ικανή βοήθεια, πλην εις μάτην, επειδή έγινε, πάρα καιρόν.''