ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ

...κρίνω περιττόν να αναφέρω τον ένθερμον ζήλον, και τας όσας κατά δύναμιν εκδουλεύσεις εδυνήθην να προσφέρω εις την πατρίδαν και εις όσον καιρόν εφύλαττον τον τόπον θηβών δεν απετόλμησε ο εχθρός να κάμη την παραμικράν καταδρομήν. σπεύδω λοιπόν να προσφέρω και αύθις εις την σεβαστήν διοίκησιν τον ίδιον ζήλον μου και επειδή ο εχθρός καθημερινώς λεηλατεί και αιχμαλωτεί τους αδελφούς μας και ο τόπος επαπειλείται από μέγαν κίνδυνον... να δυνηθώ να προφθάσω τους δυστυχείς αδελφούς μας από τον επαπειλούμενον κίνδυνον. μ' όλον ότι εισέτι δεν ημπορώ να ησυχάσω από τους δριμυτάτους πόνους της πληγής μου, δε βαστά η ψυχή μου να βλέπω τους αδελφούς μας να αιχμαλωτούνται αδίκως...


τη 20 μαϊου 1825
ναύπλιον
ο πατριώτης
αθανάσιος σκουρτανιώτης

Σάββατο 1 Μαρτίου 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΗ 1825 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ


Η εφημερίδα της κυβέρνησης από το Ναύπλιο στις 11 Νοέμβρη 1825 που ενημερώνει για την μάχη του Μαυροματίου και τον θάνατο του Σκουρτανιώτη και των λοιπών μαχητών.
Η εφημερίδα θέτει την μάχη στις 3 ή 4 του μηνός Νοεμβρίου και όχι στις 26 Οκτωβρίου. Επίσης μιλάει για αριθμό μαχητών 45. H εφημερίδα γράφει ακριβώς για το συμβάν:

''Κατά την 3ην του ενεστώτος μηνός, εξήλθον εκ του φρουρίου της Ευβοίας οι Τούρκοι και υπήγαν εις τα πεδιάδας της Λειβαδίας, πλην δεν έκαμαν καμμίαν ζημίαν. Επιστρέφοντες δε εκείθεν, εννοήθησαν υπό των ημετέρων των υπό τον Σκουρτανιώτη και λοιπούς, και εκτυπήθησαν εις Μαυρομάτι, εν ω οι ημέτεροι ήσον 45 μόνον, και οι εχθροί υπέρ τους 400. Και εάν επρόφθανε εν καιρώ εις τους ημετέρους βοήθεια, οι εχθροί ήθελαν λάβει περισσοτέραν βλάβην παρ΄όσην έλαβον. Αλλ' ηναγκάσθησαν τέλος οι ημέτεροι, να ενδώσωσι εις τον πολυάριθμον εχθρόν και αφού επολέμησαν ηρωϊκώς, ολίγοι προς πολλούς, εφονεύθησαν σχεδόν όλοι. Επρόφθασε μετά ταύτα ικανή βοήθεια, πλην εις μάτην, επειδή έγινε, πάρα καιρόν.''