Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

Η μάχη της Πέτρας από έναν θεατή


Η μάχη της Πέτρας διηγημένη από έναν θεατή.
Το όνομα του θεατή δεν μας δίνεται. Μπορεί να ήταν κάποιος τσοπάνης, αγρότης, έμπορος ή απλά περαστικός. Μεταφέρει την μάχη όπως την είδε από κάποιο υψηλό προφανώς σημείο, στον Γραμματέα του Δκτή Λειβαδιάς, ο οποίος πληροφορεί με την σειρά του τον Πληρεξούσιο Τοποτηρητή Στερεάς, Αυγουστίνο Καποδίστρια...

Ελληνική Πολιτεία
Προς τον εξοχώτατον Τοποτηρητήν της Κυβερνήσεως στας επαρχίας Στερεάς και στο στρατόπεδον

Εξοχώτατε

Ταύτην την στιγμήν, ήλθεν άνθρωπος από την Πέτραν θεατής της χθεσινής μάχης και της σημαντικής νίκης των ημετέρων. Αυτός διηγείται τα ακόλουθα... 
Ότι χθες ανατέλοντος του ηλίου, εσυνάχθησαν όλοι οι Τούρκοι τακτικοί και άτακτοι στην θέσιν του Σιάχου, απέχουσαν μίαν ώραν από την θέσιν της Πέτρας και μετά δύο ώρας εκινήθησαν εναντίον των ημετέρων εις την Πέτραν...
Ο Ασλάν μπέης με εξακοσίους αλβανούς, όρμησε πρώτος εναντίον του οχυρώματος του χιλιάρχου Στράτου, το οποίον κατήχετο από περίπου 150 Έλληνες. Οι εχθροί επλησίασαν έως 10 βήματα από το οχύρωμα αλλ' οι 150 ούτοι Έλληνες ευθύς μετά την πρώτην τουφεκοβολήν ευγήκαν από το οχύρωμα βοηθούμενοι και εκ των άλλν οχυρωμάτων, και καταδίωξαν τους Τούρκους έως κοντά εις το στρατόπεδό των εις το Σιάχο, και ολίγον έλειψε να ζωγρήσουν και τον Ασλάν Μπέη.
Μετά ταύτα οι Τούρκοι όρμησαν εις το οχύρωμα του πεντακοσίαρχου Σκουρτανιώτου αλβανοί και τακτικοί αλλά και εκείθεν απεκρούσθησαν με μεγάλην των φθοράν. Εν τω μεταξύ τότε εκατέβη η φρουρά του Στρατάρχου προς βοήθεια, αλλά οι εχθροί ιδώντες ότι η φρουρά έστεκε χωρίς οχύρωμα, όρμησαν όλοι εναντίον της φρουράς και τότε η μάχη εστάθη πεισματώδης, καθότι έτρεξαν από όλα τα οχυρώματα προς βοήθειαν της φρουράς. Τέλος έτρεψαν τους εχθρούς εις φυγήν και τους καταδίωξαν έως εις τον κάμπον, όπου τους έσωσε το ιππικόν των. Η μάχη των προσβολών τούτων διήρκεσεν από τας τρεις ώρας της χθεσινής μέρας έως και τας επτά. Ο άνθρωπος ούτος διηγείται ότι επρόφθασε και είδε 5 κεφαλάς τας οποίας έφερον προς τον στρατάρχην, δύο σημαίας και έναν αιχμάλωτον τακτικόν, τον οποίον αμέσως έστειλεν ο στρατάρχης προς τον Νιζάμ Πασιάν με πρόβλημα τάχα του να δώσει μιαν αποζημίωσην από 50 χιλ. γρόσια και ομήρους διά να μην αφανίσει τα γεννήματα του κάμπου και τούτος να παραχωρήσει την διάβασήν του και έτσι αναχώρησε διά τα επάνω μέρη ...... όμως έγινεν υπερβολική φθορά στους εχθρούς.
Οι εν Λειβαδιά έως εξακοσιοι αριθμούμενοι Τούρκοι κατέβηκαν έως εις τον κάμπον και 150 εξ' αυτών ιππείς ανεχώρησαν διά τα επάνω μέρη.
Ο αιχμάλωτος τακτικός είχεν ομολογήσει, ότι όλοι οι τακτικοί αριθμούνται περί τας 5 χιλιάδες και οι υπό τον ασλάν μπέη έως εξακόσιοι, επειδή τους λοιπούς τους είχεν διασκορπισμένους εις τας θέσεις των Θηβών, στας Αθήνας και την Λεβαδίαν. Ότι η επίθεσις αυτή έγινεν κατά μεγάλην παρακίνησιν του ασλάν μπέη, και ότι ο Ομέρ Πασιάς δεν τους δίδη τροφάς.

εν Ράχωβα
την 13 Σεπτεμβρίου 1829
ταπεινότατος δούλος
εν απουσία του Δκτού Λειβαδιάς
ο Γραμματεύς
Γρηγόριος Κ. Πέρβας(;)Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Δ. Υψηλάντης για Γεώργιο Σκουρτανιώτη, σε επιστολή του προς τον Αυγ. Καποδίστρια


''... Διέταξα επαναληπτικώς τον φροντιστήν Δόβην, να μην δίδη τροφήν εις κανέναν λιποτάκτην. Εκείνους της Ε' χιλιαρχίας, τους διώρισα προσωρινώς υπό τον Γ. Σκουρτανιώτην, ως εναντιούμενους επιμόνως εις το να τεθώσιν υπό την οδηγίαν του χιλιάρχου Κριεζώτου. Η πράξις μου αύτη εστάθη κατ' οικονομίαν περιεκτική εν ω ο ειρημένος Σκουρτανιώτης ανάγεται εις την Ε' χιλιαρχίαν.
Ο χιλίαρχος Κριεζώτης με προβάλλει τούτον (τον Γ. Σκουρτανιώτη) ως β' πεντακοσίαρχον της υπό την οδηγίαν του χιλιαρχίας, ο οποίος λείπεται προ καιρού (έπρεπε δηλαδή ήδη να τον είχαμε κάνει πεντακοσίαρχο). Γνωρίζω και εγώ κατ' έκτασην την ανδρείαν, την αξιότητα και τις εκδουλεύσεις τούτου. Επί της μεταβάσεώς μου εις τα Μέγαρα τον ηύρον με 300 Στρατιώτας εις το Στρατόπεδον της Ελευσίνος. Αν και τον έβλεπον άξιον του βαθμού της πεντηκοσιαρχίας, δεν τον ηξίωσα τότε, ως μη διευκολυνόμενος. Τον έθεσα προσωρινώς υπό την οδηγίαν του Αρχηγού Ευμορφόπουλου, έχοντα και το Σώμα του, υποσχεθείς την αξίωσήν του, εις μίαν περίστασην δεξιάν. Συνιστώ λοιπόν τούτον προς την Εκλαμπρότητά Σας, ως άξιον αυτού του βαθμού, και παρακαλώ να τον αξιώσητε την επικύρωσήν Σας. Με τον τρόπον τούτον θέλει κατασταθεί ωφελιμώτερος ούτος, ως ειδήμων ακριβής των εδώ θέσεων, και η υπόθεσις των λιποτακτών της Ε΄χιλιαρχίας διορθώνεται ευκολώτερα, διά την οποίαν απολαμβάνει επιρροήν προς τούτους...

εκ του Στρατοπέδου των Θηβών
τη 25η Μαϊου 1829
ο κατά την Ανατ. Ελλάδα Στρατάρχης
Δημ. Υψηλάντης 

Κυριακή, 7 Αυγούστου 2016

O ΠΡΩΤΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ


Στις 29 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο της εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας Ωρωπού, ο πρώτος εορτασμός της άγνωστης μέχρι σήμερα αλλά πολύ σημαντικής μάχης του Ωρωπού που έγινε στις 6 Ιουλίου 1829 μεταξύ 350 περίπου Ελλήνων υπό τους Κριεζώτη και Γεωργίου Σκουρτανιώτη και άλλων τόσο περίπου Τούρκων, που αποτελούσαν την φρουρά των πολύ σημαντικών αποθηκών για τον Ομέρ του Ευρίπου.
Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ωρωπού ''ΑΣΩΠΟΣ''.