Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Δ. Υψηλάντης για Γεώργιο Σκουρτανιώτη, σε επιστολή του προς τον Αυγ. Καποδίστρια


''... Διέταξα επαναληπτικώς τον φροντιστήν Δόβην, να μην δίδη τροφήν εις κανέναν λιποτάκτην. Εκείνους της Ε' χιλιαρχίας, τους διώρισα προσωρινώς υπό τον Γ. Σκουρτανιώτην, ως εναντιούμενους επιμόνως εις το να τεθώσιν υπό την οδηγίαν του χιλιάρχου Κριεζώτου. Η πράξις μου αύτη εστάθη κατ' οικονομίαν περιεκτική εν ω ο ειρημένος Σκουρτανιώτης ανάγεται εις την Ε' χιλιαρχίαν.
Ο χιλίαρχος Κριεζώτης με προβάλλει τούτον (τον Γ. Σκουρτανιώτη) ως β' πεντακοσίαρχον της υπό την οδηγίαν του χιλιαρχίας, ο οποίος λείπεται προ καιρού (έπρεπε δηλαδή ήδη να τον είχαμε κάνει πεντακοσίαρχο). Γνωρίζω και εγώ κατ' έκτασην την ανδρείαν, την αξιότητα και τις εκδουλεύσεις τούτου. Επί της μεταβάσεώς μου εις τα Μέγαρα τον ηύρον με 300 Στρατιώτας εις το Στρατόπεδον της Ελευσίνος. Αν και τον έβλεπον άξιον του βαθμού της πεντηκοσιαρχίας, δεν τον ηξίωσα τότε, ως μη διευκολυνόμενος. Τον έθεσα προσωρινώς υπό την οδηγίαν του Αρχηγού Ευμορφόπουλου, έχοντα και το Σώμα του, υποσχεθείς την αξίωσήν του, εις μίαν περίστασην δεξιάν. Συνιστώ λοιπόν τούτον προς την Εκλαμπρότητά Σας, ως άξιον αυτού του βαθμού, και παρακαλώ να τον αξιώσητε την επικύρωσήν Σας. Με τον τρόπον τούτον θέλει κατασταθεί ωφελιμώτερος ούτος, ως ειδήμων ακριβής των εδώ θέσεων, και η υπόθεσις των λιποτακτών της Ε΄χιλιαρχίας διορθώνεται ευκολώτερα, διά την οποίαν απολαμβάνει επιρροήν προς τούτους...

εκ του Στρατοπέδου των Θηβών
τη 25η Μαϊου 1829
ο κατά την Ανατ. Ελλάδα Στρατάρχης
Δημ. Υψηλάντης